« Bakåt

Asbest, Allmän


Kursbeskrivning

Hantering av asbest är farligt och inandning av asbesthaltigt damm kan orsaka allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Därför finns föreskrifter om hur hantering av asbest ska ske för att förebygga ohälsa när det finns en risk att bli exponerad för asbesthaltigt damm i arbetet.

 

En Allmän Asbestutbildning ska, enligt AFS 2006:1, som minst innehålla avsnitt om:

 
 • Asbestens egenskaper
 • Hälsoeffekter
 • Förekomst av asbest
 • Skyddsåtgärder vid arbete med asbest
 • Nödfallsåtgärder
 • Handhavande av personlig skyddsutrustning
 • Arbetsmetoder vid hantering av asbest
 • Kontrollåtgärder
 • Avfallshantering
 • Saneringsåtgärder vid arbete med asbest
 • Bestämmelser om medicinska kontroller

Målgrupp

Alla som kan tänkas komma i kontakt med asbest i sitt arbete.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Per person 3 000 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen