« Bakåt

Kemiska Arbetsmiljörisker


Kursbeskrivning

Föreskrifterna i AFS 2011:19 specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Syftet med dessa föreskrifter är att fastställa hur ohälsa och olycksfall orsakade av kemiska riskkällor i arbetet ska förebyggas. Föreskrifterna gäller alla verksamheter där kemiska riskkällor kan förekomma.

Kursens mål

I största möjliga mån kunna förebygga ohälsa och olycksfall orsakade av kemiska riskkällor.
Skyldigheterna ingår bland annat i att undersöka och bedöma risker, vidta riskbegränsande åtgärder, planera olycksberedskap, ta fram dokument och märka behållare och rörledningar.

AFS 2011:90 finns bl.a. kraven:
  • Kemikalieförteckning
  • Riskbedömning av kemikalier
  • Skyltning och märkning
  • Speciella krav vid hantering av allergiframkallande ämnen
  • Speciella krav vid hantering av CMR-ämnen
  • Informera samt hålla dokument tillgängliga

Målgrupp

Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs. Andra än arbetsgivare är också skyldiga att följa arbetsmiljölagen om ämne som kan föranleda ohälsa enligt arbetsmiljölagen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Per person 620 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen