ADR (Farligt Gods) är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods. Läs mer på MSB’s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida.
Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods.

För all transport av farligt gods erfordras goda kunskaper i hur man skall dokumentera och hantera produkten, det finns även fastställda regler om vilken utbildning delaktiga i en farligt gods transport ska ha.
ADR 1.3-utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods men som inte omfattas av kravet på ADR-intyg. T.ex vid transport av värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, lastning eller lossning eller annan hantering av farligt gods. En ADR 1:3 utbildning skall skräddarsys efter det man jobbar med.
Personer vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods ska ha fått utbildning om bestämmelserna för transport av sådant gods, anpassad efter deras ansvarsområden och arbetsuppgifter, i överensstämmelse med kapitel 1.3.
Detta krav gäller exempelvis personal som är anställd av transportören eller avsändaren, personal som lastar eller lossar farligt gods, personer som skriver transporthandlingar.
ADR 1.3-utbildningen kan genomföras som lärarledd eller interaktivt via valfri dator/platta på en tid och plats som man själv väljer.

Exempel på situationer där du som arbetar inom skogen behöver ADR-utbildning:

  • Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn (IBC eller tank) – ADR 1.3
  • Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
  • Transportera och hantera dynamit – ADR Grund och Klass 1
  • Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3
  • Åka och hämta mer bränsle till röjsågen – ADR 1.3
  • Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3

ADR 1.3-utbildningen avslutas med ett prov som utförs på plats, intyg erhålls vid godkänt resultat. För grundkursen samt specialkurserna så utförs ett teoretiskt prov på något av Trafikverkets provkontor, mer information om detta hittar du här.  Utbildningarna ska förnyas vart 5:e år.
Samtliga utbildningar genomförs av instruktör godkänd av MSB, (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).
Fika och Lunch ingår vid heldagsutbildning, fika ingår vid halvdagsutbildning.

ADR – Farligt gods Grundutbildning

Vid transport av farligt gods måste föraren genomgå en grundläggande utbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål, tanktransporter samt radioaktiva ämnen.

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera:

  • Explosiva ämnen och föremål i klass 1
  • Radioaktiva ämnen i klass 7
  • Farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.

För att kunna delta i en tilläggsutbildning, t.ex. klass 1 så krävs det att man först har deltagit i grundutbildningen styckegods och klarat examinationen med godkänt resultat.

Grund/Styckegods (3 dgr)  4.950:-
Klass 1  (1 dag)  2.450:-
Tank (2 dgr)  3.250:-

ADR – Farligt gods Repetitionsutbildning

Förkunskaper: Giltig ADR-Grundutbildning
För att ADR-intyget ska fortsätta att vara giltigt efter 5 år så behöver du genomgå en repetitionsutbildning med godkänt resultat, innan giltighetstiden har gått ut. Repetitionsutbildningen kan göras under hela sista året av giltighetstiden utan att förlora giltighetstid.
Exempel: Mitt ADR-intyg går ut November 2018 och jag genomför min repetitionsutbildning Januari 2018, då får jag utgångsdatum November 2018.

Repetition Grund/Styckegods (2 dgr)  3.900:-
Repetition Klass 1  (1 dag)  2.450:-
Repetition Tank (1 dgr)  2.450:-

Hur vet man om, och vilken utbildning man behöver beträffande ADR?

Utgå ifrån att man som företag alltid behöver minst utbildning ADR 1.3 vid hantering av Farligt Gods. Om man kör mer än värdeberäknad mängd (1000 poäng) krävs ADR-intyg. Man kan ganska enkelt räkna poäng mha checklista.dgm.se. Där finns alla ämnen samt multiplikationsfaktorn för aktuellt ämne under fliken värdeberäknad mängd. Man måste även beakta ev samlastningsbestämmelser, men det är inget vi går in på i denna text.

Till vänster visar krav vid transport av Farligt Gods enligt stapeln.

Till höger visar vilken utbildning som behövs enligt stapeln.