Asbestutbildning för sanerare inom- och utomhus:

Det finns olika nivåer av asbestarbeten och därmed finns även olika nivåer på Asbestutbildning. Om det finns en risk att du kan komma i kontakt med asbest i ditt arbete ska du gå Allmän Asbestutbildning och om du ska arbeta med rivningsarbete krävs kursen Särskild Asbestutbildning. Särskild Asbestutbildning måste även kompletteras minst var femte år för att du ska vara fortsatt behörig. En kompletterande kurs i asbest ska innefatta kunskapsrepetion samt auktualisering av kunskapsläget.

Nyinstallation av absest och asbesthaltiga material har varit totalt förbjudet sedan många år tillbaka, men eftersom att asbest finns kvar i en del äldre byggnader finns det fortfarande en risk för de som arbetar med renovering och rivning.

För att du ska kunna jobba med asbestsanering måste du först ha gått en särskild Asbestutbildning. Detta är bestämt enligt Arbetsmiljöverkets [MF1] föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) och arbetsgivaren har ansvar över att samtliga arbetare kan uppvisa giltiga utbildningsbevis. Om arbete med asbest över en viktprocent sker utan särskilt Asbestutbildning utkrävs en sanktionsavgift på 50 000 SEK för varje person utan giltigt utbildningsbevis.

Hantering av asbest är farligt och inandning av asbesthaltigt damm kan orsaka allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Därför finns föreskrifter om hur hantering av asbest ska ske för att förebygga ohälsa när det finns en risk att bli exponerad för asbesthaltigt damm i arbetet.

En Allmän Asbestutbildning ska, enligt AFS 2006:1, som minst innehålla avsnitt om:

 • Asbestens egenskaper
 • Hälsoeffekter
 • Förekomst av asbest
 • Skyddsåtgärder vid arbete med asbest
 • Nödfallsåtgärder
 • Handhavande av personlig skyddsutrustning
 • Arbestmetoder vid hantering av asbest
 • Kontrollåtgärder
 • Avfallshantering
 • Saneringsåtgärder vid arbete med asbest
 • Bestämmelser om medicinska kontroller

En Särskild Asbestutbildning ska utöver ovan nämnda delar även innefatta avsnitt om rivningsteknik och innehåller praktiska tillämpningsövningar av asbestrivning.

 

PCB för utbildad asbestsanerare:

Denna kurs ger dig kunskap om de säkerhetsaspekter och den rivningsteknik som gäller för rivning av en byggnad eller del av en byggnad som innehåller PCB haltiga material.

Kursen vänder sig i första hand till entreprenörer och saneringspersonal som planerar att arbeta med PCB-sanering men är även lämplig för t.ex. projektledare.

Kursen ger de nödvändiga kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik för att kunna utföra eller leda saneringsarbete av PCB. Kursen innehåller övningar på rivning/sanering av PCB och PCB-haltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

För att kunna gå PCB utbildningen förutsätts genomgången godkänd kurs i asbestsanering, särskild utbildning/ 4 dagar.

 

Fika och lunch ingår.