Liftutbildning

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett utbildningsbevis för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan enligt liftrådet förnyas genom en repetitionsutbildning, (SS-ISO 18878:2013).

Vem är kursen för?

En Liftutbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift. Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift), oavsett om det gäller en förstagångsdeltagare eller en repetition. Det är en kurs för förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa, även om man inte kör en lift.

Vi har även möjlighet att hålla liftutbildning på Engelska eller Polska om behov finns för det.

Vad säger lagstiftningen

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29) Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivaren ska ha dokumentation över arbetstagarens kunskaper och arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få använda en lift.

Regler för repetition och giltighetstid

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap, anges kunskapskraven i allmänna ordalag (29 §). Vad detta innebär i praktiken beskrivs i kommentarerna till föreskriften. Här framgår bl.a. att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning för förare av mobila arbetsplattformar.

Liftutbildning enligt Liftläroplanen, LLP är baserad på svensk standard SS ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). I standarden är repetitionsutbildning och återexamination viktiga huvuddrag. Standarden kom i ny utgåva år 2013 och i den är kravet på repetitionsutbildning och återexamination var femte år ännu tydligare än i tidigare standardversion.

Dokumentation

Efter genomförd utbildning med godkänt slutprov utfärdas ett utbildningsintyg. Det måste förnyas genom en repetitionsutbildning efter 5 år. Grundutbildningen tar 6-8 timmar och repetitionen ca 4 timmar. Vid en repetitionsutbildning medtages sitt eget befintliga utbildningsintyg för uppvisande. För att kunna tillgodogöra sig repetitionsutbildningen bör man ha arbetat regelbundet med liftar. I annat fall rekommenderar vi att man genomgår en förnyad grundutbildning.

Delar ur kursinnehållet

  • Olycksstatistik
  • Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöverket
  • Liftutbildningsrådet
  • Stabilitet
  • Konstruktion & uppbyggnad
  • Dagliga kontroller och fortlöpande tillsyn
  • Säkert handhavande
  • Säkerhetsfunktioner på liften

Fika och lunch ingår i heldagsutbildning, fika i halvdagsutbildning.