Gå direkt till textinnehållet
ADR (Farligt Gods) är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods. Läs mer på MSB’s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida.Kursbeskrivning

ADR (Farligt Gods) är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods. Läs mer på MSB’s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida.
Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods.

För all transport av farligt gods erfordras goda kunskaper i hur man skall dokumentera och hantera produkten, det finns även fastställda regler om vilken utbildning delaktiga i en farligt gods transport ska ha.

Vid transport av farligt gods måste föraren genomgå en grundläggande utbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål, tanktransporter samt radioaktiva ämnen.

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera:

Explosiva ämnen och föremål i klass 1
Radioaktiva ämnen i klass 7
Farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
Efter genomgången utbildning så gör kursdeltagaren ett teoretiskt prov på något av Trafikverkets provkontor, mer information om detta hittar du här.
Utbildningen ska förnyas vart 5:e år.
Tid

3 dagar,
08:00 – 16:00

Pris

4 950 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Inga förkunspaker krävs.


Målgrupp

Personer som ska transportera farligt gods som styckegods, eller vidareutbilda sig för en specialkurs.


Efter kursen

Kiruna
14 - 16 augusti
12 platser kvar